Tuesday, September 1, 2009

Visit to Metropolis, Illinois USA

Metropolis 5
A tribute to Superman and his cousin (I think), Big John.
 

 
 

 

 

 

 Metropolis 2Metropolis 4 Metropolis 1Metropolis 3Metropolis 6

1 comment: